Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
 
Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.
 
Forssanasejaretkeily.fi:n asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Forssan Ase ja Retkeily/ Valinta Viks Ky
 
www.forssanasejaretkeily.fi
Opintie 2
30300 FORSSA
FINLAND
 
asiakaspalvelu@forssanasejaretkeily.com
 
 
 
2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä
 
Forssan Ase ja Retkeily
 
Sähköposti: asiakaspalvelu@forssanasejaretkeily.fi
 
Asiakaspalvelu: 03 4356557 (ark. klo 9-17) (La 9-13)
 
 
 
3. Rekisterin nimi
 
Forssan Ase ja Retkeilyn asiakasrekisteri.
 
 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Forssan Ase ja Retkeily käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palveluiden kehittämiseen kuten verkkopalvelut.  Forssan Ase ja Retkeily voi hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja sijaintiperusteisten palvelun osien tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelun käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
 
Henkilötietoja voidaan käyttää Forssan Ase ja Retkeilyn ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Asiakasviestintää ja asiakkaalle tarjottavia palveluita voidaan segmentoida ja tätä varten rekisteröityjä profiloida, perustuen esimerkiksi Asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin, jotka voivat olla Asiakkaan ilmoittamia tai, joita voidaan kerätä verkkopalvelun käyttäytymisen perusteella.
 
Forssan Ase ja Retkeily käyttää henkilötietoja myös asiakaspalautteen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen.
 
Lisäksi Forssan Ase ja Retkeily käyttää henkilötietojarekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 
 
 
5. Käsittelyn oikeusperuste
 
Forssan ase ja Retkeilyn oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.
Lisäksi Forssan Ase ja Retkeily voi käsitellä henkilötietoja sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Asiakas on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.
 
 
 
6. Käsiteltävät henkilötiedot
 
Forssan Ase ja Retkeily voi käsitellä kaikista asiakkaista seuraavia perustietoja
 
etu- ja sukunimi
postiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
syntymävuosi
henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 
Rekisteröityneistä asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja
 
rekisteröitymistä ja rekisteröitymisen päättymistä koskevat tiedot
tieto alaikäisen huoltajasta tai muusta edunvalvojasta
kanta-asiakkaaksi tunnistautuneena tehdyt ostotiedot
rekisteröitymisnumero ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin
Asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 
 
Forssan Ase ja Retkeily:n verkkokaupan Asiakkaista ja verkkopalvelun www.forssanasejaretkeily.fi sekä mobiilipalvelun käyttäjistä voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tietoja
 
toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut asiakaspalvelun kanssa
maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Forssan Ase ja Retkeilyn verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
tiedot koskien Asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut
 
 
7. Mistä henkilötiedot on saatu
 
Forssan Ase ja Retkeily kerää henkilötiedot pääasiassa Asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun Asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Forssan Ase ja Retkeily voi kerätä ja päivittää henkilötietoja samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.
 
Jotta Forssan Ase ja Retkeily pystyy tarjoamaan asiakkaille verkkopalveluita, sen on käsiteltävä asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli Asiakas ei halua luovuttaa verkkolomakkeilla pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan Forssan Ase ja Retkeilylle, ei Forssan Ase ja Retkeily kykene tarjoamaan palvelua asiakkaalle.
 
 
 
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu valituille palveluntarjoajille kuten tilausten toimituksia ja laskutusta hoitaville yrityksille tai suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille
 
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
 
 
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.
 
 
10. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
 
Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 
Forssan Ase ja Retkeily pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.
 
 
 
11. Asiakkaan oikeudet
 
Oikeus saada pääsy tietoihin
 
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
 
 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
 
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.
 
 
 
Oikeus tietojen poistamiseen
 
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
 
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen
rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti
henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
rekisteröityä koskevat tiedot on kerätty rekisteröidyn ollessa alaikäinen
 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 
Asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan Asiakkaan suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:
 
rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi 
rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut Asiakkaan vastustamisen perusteet
 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 
Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
 
käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
käsittely perustuu joko Asiakkaan suostumukseen tai Asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
 
 
 
Oikeus peruuttaa suostumus
 
Siltä osin kuin käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 
 
 
Oikeuksien käyttäminen
 
Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
 
Jos Asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvauspyynnön toteuttamisesta.
 
 
 
12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja muuten
 
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Suoramarkkinointi- ja suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettu henkilötietojen käsittely sekä käsittely markkina- ja mielipidetutkimuksia varten lopetetaan vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
 
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
 
Suoramarkkinointikiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröitynyt asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.
 
Mikäli Asiakas haluaa vastustaa tietojen käsittelyä myös muutoin kuin suoramarkkinointiin, tulee pyyntö esittää edellä 10-kohdassa kuvatun mukaisesti. 
 
 
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa Asiakkaan vakituinen asuinpaikka tai työpaikka on taikka missä väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu Asiakkaan tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.